Laatste update: 28 juli 2016

Algemene voorwaarden Stichting Rechtopjerecht

1.1
Stichting Rechtopjerecht (Rechtopjerecht) is een naar Nederlands recht opgerichte stichting, die ten doel heeft het gratis verlenen van juridisch advies. Deze dienst wordt verleend door studenten aan juridische faculteiten die op vrijwillige basis voor Rechtopjerecht werkzaam zijn (het Team).

1.2
Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Rechtopjerecht. De leden van het Team en degenen die voor of ten behoeve van Rechtopjerecht, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Rechtopjerecht, aan het Team of aan een of enkele leden van het Team, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website die door Rechtopjerecht wordt onderhouden (www.rechtopjerecht.nl).

1.4
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Rechtopjerecht uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met een rechtsbetrekkingen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel.

2.1
Rechtopjerecht heeft het recht naar eigen inzicht te beoordelen of zij in staat is om een opdracht te aanvaarden en uit te voeren. In ieder geval aanvaardt Rechtopjerecht geen opdrachten:
* waarvoor een mate van specialistische kennis is vereist die Rechtopjerecht niet heeft;
* waarmee een te groot belang is gemoeid, financieel of anderszins. Een te groot belang is in ieder geval aanwezig in geval van een belang ter waarde van EUR 2.000 of meer.

2.2
Rechtopjerecht aanvaardt slechts opdrachten van natuurlijk personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Opdrachten van studenten, die verband houden met studieopdrachten, worden niet door Rechtopjerecht in behandeling genomen. Of hiervan sprake is, is ter vrije beoordeling van Rechtopjerecht.

2.3
Indien Rechtopjerecht de opdracht aanvaardt om een van de in dit artikel genoemde redenen, zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Indien mogelijk zal Rechtopjerecht de opdrachtgever doorverwijzen naar een derde die de opdracht wel kan uitvoeren.

2.4
Indien Rechtopjerecht van mening is dat haar diensten worden gebruikt voor een doel dat naar inzicht van Rechtopjerecht niet is toegestaan, niet door haar is gewenst of in strijd is met deze algemene voorwaarden, dan kan Rechtopjerecht de opdrachtgever het recht ontzeggen om nog langer van haar diensten gebruik te maken.

3.1
De uitvoering van een opdracht geschiedt door beantwoording van de vraag van de opdrachtgever per email door een van de leden van het Team.

3.2
Rechtopjerecht heeft het recht om de opdracht